Tu ste: Hlavná stránka > Aktuality 2009/05/2

Predaj tlačív a kancelárskych potrieb na internete


2009/05/2 - aktuality

Nastaviť bezplatné zasielanie informácií na Váš mail
dňa 25.05.2009
Obsah:
 1. Ochrana nefajčiarov - nová povinnosť vyvesiť oznam o kontrolných orgánoch

 2. Nákladný list na vnútroštátnu prepravu - nové tlačivo v ponuke

 3. Nové doklady o zdravotnej spôsobilosti vodiča


Podrobnejšie k jednotlivým bodom:

 1. Ochrana nefajčiarov - nová povinnosť vyvesiť oznam o kontrolných orgánoch


  Zákonom č. 87/2009 došlo k novelizácii zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, s platnosťou od 1. apríla 2009. Okrem iného pribudla nová povinnosť: v priestoroch, kde je podľa § 7 zákona zákaz fajčenia, teda aj vo všetkých typoch predajní (§ 7 písm. g)- musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 zákona povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.


  Vzor vývesky oznamu si môžete bezplatne stiahnuť tu a potom vyvesiť (formát A4, pdf). Oznam o kontrolných orgánoch je vyrobený aj malej veľkosti 10x10cm ako samolepiaca fólia, tu: Označenie zákazu fajčenia so zoznamom kontrolných orgánov. Do vývesky je treba doplniť adresu príslušného obecného/mestského úradu. Pre ostatné kontrolné orgány sú uvedené ich ústredné kontaktné adresy, môžete ich zameniť na adresu ich regionálneho zastúpenia. Zákon však nehovorí, ktorá ich adresa má byť vyvesená. (Okrem kontrolných orgánov uvedených na výveske je oprávnená kontrolovať aj Slovenská obchodná inšpekcia, tú však nie je povinné uviesť na zozname.)


  Netreba zabúdať na povinnosť podľa §8 ods.3 zákona, podľa ktorého fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia oznamom, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste. Na to slúži piktogram zákaz fajčenia ktorého vzor je ustanovený Nariadením vlády č. 387/2006 Z.z.(iné bezpečnostné piktogramy nájdete tu: piktogramy - označenia ).
  Piktogramy súvisiace s fajčením v našej ponuke (kliknite na obrázok pre podrobnosti):


  Podľa novelizovaného znenia §7 zákona fajčenie je zakázané:


  a) na verejných letiskách, v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,

  b) v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,

  c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,

  d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,

  e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,

  f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach,

  g) v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách,

  h) v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,

  i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,

  j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.


  (Poznámka: § 7 ods. 1 písm. h) nadobúda účinnosť až 1. septembra 2009)

 2. Nákladný list na vnútroštátnu prepravu - nové tlačivo v ponuke
  Do našej ponuky sme zaradili nové tlačivo: Nákladný list na vnútroštátnu prepravu .

  Tlačivo je 100 listový blok formátu A4, zo samoprepisovacieho papiera. Listy v bloku sú rovnaké, dajú sa vypisovať dvojmo, trojmo, príp. aj vo viac vyhotoveniach.

  podrobnosti

 3. Nové doklady o zdravotnej spôsobilosti vodiča


  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, zaviedla nové vzory tlačív pre vodičov u ktorých sa preskúmava zdravotná alebo psychická spôsobilosť:

  Preukazy:
  Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, karta A7
  Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, karta A7

  a doklady formátu A4:
  Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia / vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti / vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie

  Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/ vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti/ vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie

  Pre podrobnosti a obrázok kliknite na názov tlačiva.
  Môžete ich nájsť aj v skupine tovaru: Tlačivá - Zdravotnícke > starostlivosť o zamestnancov

Ak si myslíte, že tieto informácie môžu byť užitočné Vášmu známemu, tu mu môžete poslať odkaz na túto stránku:
Poslať známemu odkaz na tieto informácie
(ak sem kliknete, otvorí sa Váš poštový program s pripraveným textom, ktorý môžete pred odoslaním upraviť)

Vaše pripomienky, námety môžete adresovať e-mailom na adresu info@protex.sk .